Place

Kanpur 28
N.Delhi 28
Patna 23
Ahmedabad 22
Jaipur 16
Punjab 16
Tinnevelly 16
Etawah 14
Outh-Nepal 13
Swatantra Bharat 13
Dehradun 12
Gorakhpur 12
Hardoi 12