Place

Kanpur 28
N.Delhi 28
Patna 23
Ahmedabad 22
Jaipur 16
Etawah 14
Swatantra Bharat 13
Dehradun 12
Gorakhpur 12
Hardoi 12
Aligarh 11
Firozabad 11
Nagpur 11