Place

Allahabad 16
Bharat 6
New Delhi 6
Delhi 5
Calcutta 4
Lucknow 2
Etawah 1
Gangangar 1
Nagpur 1
Prayag 1
Rewari 1
Saharanpur 1
Timarni 1